Hits: 58

Z dniem 3 X 2018 r. został wpisany pod nr 32 do Rejestru Klubów Integracji Społecznej:

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
prowadzony przez Fundację

“Potrzebujemy Siebie”

Cele działania i zadania Klubu (ze Statutu)

 1. Terenem działania jest miasto Radom i ościenne gminy

 2. Celem Klubu jest:

  a) pomoc, aktywizacja i integracja międzypokoleniowa osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich, bezdomnych, opuszczających zakład karny, uzależnionych po odbyciu terapii, bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, chorych psychicznie;

  b) przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców miasta i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

 3. Do Klubu należy realizowanie zadań w szczególności:

  a) ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego;

  b) reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;

  c) minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia;

  d) prowadzenie poradnictwa zawodowo – psychologicznego;

  e) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;

  f) kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;

  g) propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenie;

  h) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości, poprzez regularny udział w zajęciach;

  i) propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym;

  j) kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy;

  k) przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych;

  l) opracowanie i realizacja programów pomocowych;

  m) rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego;

  n) tworzenie miejsc pracy;

  o) przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom zajęć;

  p) propagowanie działań wolontarystycznych, społecznych oraz idei spółdzielni socjalnych;

  r) prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury;

  s) udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych;

  t) kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej;

  u) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej;

  w) współpraca z innymi stowarzyszeniami i fundacjami.

40total visits,2visits today