Celem Fundacji jest:

1. pomoc i opieka (dzienna i całodobowa) nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera, jak również innych chorób reumatoidalnych, neurologicznych i psychicznych, a zwłaszcza nad ludźmi młodymi z niepełnosprawnościami sprzężonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym;

2. integracja międzypokoleniowa pomiędzy seniorami a młodzieżą w tym osobami niepełnosprawnymi oraz prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości ich życia;

3. działanie na rzecz włączenia osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych w uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym i artystycznym odpowiednio do ich możliwości, zainteresowań i potrzeb;

4. działanie na rzecz przełamywania istniejących barier psychologicznych w zakresie postrzegania roli osób starszych oraz przewlekle chorych, w tym chorych psychicznie i niepełnosprawnych w społeczeństwie;

5. propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

6. prowadzenie działań proekologicznych;

7. propagowanie idei wolontariatu;

8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, w tym niepełnosprawnych.

(Statut, § 5)