Swoje cele statutowe Fundacja realizuje
poprzez podejmowanie działalności w następującym zakresie:

1. prowadzenie ośrodków całodobowego i dziennego pobytu, w tym: świetlic terapeutycznych i środowiskowych, ośrodków wsparcia socjalnego, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, klubów, zakładów aktywizacji zawodowej, innych form wsparcia i rehabilitacji indywidualnych oraz grupowych;

2. organizowanie wypoczynku, czasu wolnego oraz innych form aktywności dla młodzieży i dorosłych;

3. wspomaganie i promowanie edukacji, zwłaszcza przez rękodzieło oraz inne formy twórczości;

4. działania na rzecz poprawy sytuacji bytowej osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz innych osób społecznie niesamodzielnych, wymagających wsparcia;

5. kształtowanie postaw sprzyjających społecznej integracji międzypokoleniowej osób starszych i niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu;

6. organizowanie zbiórek, imprez dobroczynnych oraz akcji sprzedaży przedmiotów i usług wykonanych bądź świadczonych przez podopiecznych Fundacji lub inne osoby uczestniczące w akcjach i działaniach podejmowanych przez Fundację, z przeznaczeniem uzyskanych w ten sposób środków materialnych na realizację jej celów statutowych;

7. organizowanie warsztatów artystycznych, koncertów, wystaw, kiermaszy i innych wydarzeń kulturalnych.